Karta Praw Pacjenta

Karta praw pacjenta – podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483), określone w ustawach:

 • z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami;
 • z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Dz.U. Nr 111, poz. 535, z póżniejszymi zmianami;
 • z dnia 01 lipca 2005 r. o pobieraniu ,przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,tkanek i narządów  Dz.U.05.169.1411;
 • z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U 91.oz. 410, tekst jednolity z dnia 05.07.1996 Dz.U.57.602 z 2001r.;
 • z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach  lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 02.21.204 ,tekst jednolity Dz.U.05.175.1461.

I. Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji:

 • Każdy ma prawo do ochrony zdrowia – art. 68 ust.1;
 • Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie – art. 68 ust.2. 

II. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 r. – wyciąg.

Prawa Pacjenta – wyciąg

Pacjent ma prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej możliwych do przeprowadzenia w naszym Szpitalu lub innych zakładach współpracujących z nami;
 • Uzyskania informacji o stanie zdrowia, planowanych i możliwych działaniach diagnostyczno – terapeutycznych;
 • Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji;
 • Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej  przez osobę bliską  lub inną osobę  wskazaną przez siebie;
 • Intymności i poszanowania godności osobistej;
 • Kontaktu osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego z osobami z zewnątrz;
 • Opieki duszpasterskiej;
 • Udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub innej osobie wskazanej przez pacjenta;
 • Ochrony danych osobowych.